Salgs- og leveringsbetingelser

Betalingsbetingelser

Standard er 30 dager fra fakturadato, hvis annet ikke er ­avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes det renter iht. forsinkelsesrenteloven.Fakturaen dateres den dag varen sendes fra vårt lager. Ved direkteleveranser dateres fakturaen tidligst den dag varen sendes fra produsent/verk. Våre betingelser er FCA (Larvik/Åndalsnes/Drammen) hvis annet ikke er avtalt. Leveringstid vil følge vår leveringsplan hvis annet ikke er avtalt.

Bestillingsfrist

Bestilling må skje innen kl.12.00 for levering i henhold til leveringsplan.

Ordrebekreftelse

Alle ordrer til selgeren skal bekreftes med ordrebekreftelse fortrinnsvis innen 48 timer.  Manglende ordrebekreftelse på ordrer anses ikke som bindende for selgeren. Er ikke ordrebekreftelsen mottatt innen 48 timer skal bestiller på nytt kontakte selgeren for å forsikre seg at ordren er mottatt og således skal skriftlig bekreftelse sendes til bestiller.  Leveringstidspunktet skal angis med dato/uke. Denne er indikativ.

Reklamasjonshåndtering

Mottaker har ansvaret for å kontrollere at forsendelse ikke har mangler, skader eller feil ved mottak av varene.

Transportskade

Dersom varen er skadet ved mottak, må dette alltid anmerkes på fraktbrevet før det signeres for mottak. Uten slik anmerkning kan det i ettertid ikke reklameres på transportskade. Ved håndtering av transportskade må det alltid oppgis ordrenummer og sendes en kopi av fraktbrev anmerket for transportskade.

Produktfeil

Mottaker har ved varemottak plikt til å kontrollere at varene er i orden og i henhold til bestilling.  Fritzøe Engros AS påtar seg ansvar for dokumenterte produktfeil begrenset til varens verdi. Dersom det i ettertid oppstår eller oppdages kvalitetsfeil eller defekter, skal det reklameres omgående. Reklamasjonen skal skje skriftlig, og i den grad varene er i arbeid eller under montering skal disse legges til side i påvente av en avklaring. Reklamasjoner som skyldes monteringsfeil, manglende mottakskontroll, uforsvarlig håndtering/lagring etter mottak godtas ikke. Produkter med åpenbare feil/mangler som allikevel benyttes, gir ikke grunnlag for reklamasjon ei heller arbeidstid.

Forsinkelser

Fritzøe Engros AS har intet ansvar for kostnader som følger av forsinket levering med mindre et bestemt leveringstidspunkt er garantert. Der leveringstid etter kjøperens oppfatning er så viktig at en forsinkelse kan få økonomiske konsekvenser for ham, skal erstatning eller konvensjonalbot avtales særskilt. Er ikke dette avtalt, skal kjøperens sanksjon ved forsinket leveranse, være begrenset til å heve ved vesentlig mislighold. Forsinkelser som skyldes forhold utenfor vårt herredømme (force majeure) hos oss eller våre leverandører, gir allikevel ikke grunnlag for erstatning.

Lagervarer prosjekt-/spesialprodukter

Lagervare kan kun avbestilles hvis dette kan skje uten ulempe eller omkostning for selger. Ved bestilling av prosjekt-/spesialprodukter (ikke lagerførte produkter), aksepteres ikke avbestilling etter at vår ordrebekreftelse er godkjent av bestiller og bestilling sendt produsent. Normalt gjelder leveringstiden på prosjekt-/spesialprodukter fra den dato varen er bestilt. Endrings- og tilleggsarbeider som er bestilt av kjøperen i ettertid kan forlenge leveringstiden i den utstrekning dette er nødvendig p.g.a. forberedelse og utførelse av vedkommende arbeid. Ved mottak av prosjektleveranser/spesialprodukter skal kjøper omgående undersøke disse på den måten som er vanlig for bransjen, herunder kontrollere at det er overenstemmelse mellom ankomne varer og følgeseddel og i rimelig grad foreta kvalitetskontroll som art, omfang og konsekvenser av de eventuelle påberopte mangler så langt det er mulig. Varen må oppbevares og embaleres forsvarlig slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjon.  Reklamasjon på trelast/byggematerialer kan bare fremsettes på den del av et parti som er tilgjengelig og som ikke er brukt, tørket eller på annen måte bearbeidet. Ved reklamasjon på kvalitet må hele det reklamerte partiet ses under ett, og være tilgjengelig.

Retur av varer

Retur av standard lagerførte varer aksepteres kun etter ­nærmere avtale. Prosjekt-/spesialvarer tas ikke i retur. Se også Norsk Standard NS 8409. Produktkatalogen (trykt/web)Fritzøe Engros AS tar forbehold om trykkfeil. Produkter som mangler pris vil prises på forespørsel.